Klauzula informacyjna (RODO)

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – Obiektiv Piotr Zwarycz

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i innymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy wszystkich Klientów, że:

 

 • Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest jest Piotr Zwarycz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OBIEKTIV z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Andersa 29/30. Można się ze mną skontaktować pod nr tel. +48 503 020 988 lub adresem e-mail: foto@obiektiv.pl., NIP: 949-190-31-75.

 

 • Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. W celu właściwego wykonania zawartej z nami umowy o świadczenie usług fotograficznych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 2. W celu promocji działalności Piotra Zwarycza, ale wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę w zawartej z nami umowie – dotyczy wyłącznie wizerunku (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich  danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

 • Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Okres przechowywania danych
 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawartej z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres 4 lat od dnia w którym umowa została wykonana lub wygasła. Okres 3 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń w tym przypadku, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
 2. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych (chodzi nam wyłącznie o wizerunek) w celu promowania działalności Piotra Zwarycza, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w umowie lub aż do dnia, w którym zaprzestaniemy ich używać w tym celu – czyli nie będziemy już zamieszczać fotografii z Twoim wizerunkiem w portfolio, na stronie www, na fanpage itp.
 3. Jeżeli pomimo przekazania nam Twoich danych nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje dane, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.
 • Odbiorcy danych
 1. W przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych (chodzi nam wyłącznie o wizerunek) w celu promowania działalności Piotra Zwarycza, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom prowadzącym portale społecznościowe: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest oraz portal Gmail i Youtube, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Stanach Zjednoczonych). Wyrażając tę zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie danych tym podmiotom.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. fotolaby (podmioty zajmujące się wydrukiem albumów), administratorzy zdjęciowych galerii internetowych (Zalamo), firmy prawnicze lub informatyczne.
 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych;
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły znajdziesz pod linkiem: https://uodo.gov.pl).  
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych osobowych w podstawowym zakresie (dane identyfikujące oraz dane kontaktowe) ma charakter dobrowolny, ale bez nich nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać umowy świadczenia usług fotograficznych.

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wizerunku i na potrzeby promowania działalności Piotra Zwarycza ma charakter dobrowolny.

 • Minimalizacja zakresu danych osobowych:

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres danych osobowych, które przetwarza jest ograniczony do danych osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w niniejszej Polityce.